Hư Không Tạng Bồ Tát dát vàng 24k 48cm

39,000,000